پاسخ پیام تبریک میلاد امام رضا (ع)؛ قائم مقام تولیت عظمای آستان قدس رضوی؛ 95/5/25

جواب پیام تبریک میلاد امام رضا (ع)؛ جناب آقای سید مرتضی بختیاری؛ قائم مقام تولیت عظمای آستان قدس رضوی؛ 95/5/25