افتتاحيه مرکز بهداشتی درمانی الامام علی بن ابیطالب (علیه السلام) اصفهان 1391/4/3