افتتاحیه اولین مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی کودکان استان اصفهان 1391/9/16