افتتاح و بهره برداری از فاز دوم مجموعه خوابگاه‌های متاهلین دانشگاه صنعتی اصفهان 1400/07/20