اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان؛ باغ چهلستون؛ 1388/4/15

اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان
اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان
فخر الخيرين آقای حاج سيد رضا نيري دبيرکل مجمع خيرين سلامت کشور
آیة الله حاج سيد يوسف طباطبائي نژاد  نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه اصفهان
آقای دکتر شاهین شیرانی رییس دانشگاه علوم پزشکی و قا‌ئم مقام وزیر
آقای حاج سید حسین رضازاده مدیرعامل مجمع خیریه های درمانی استان اصفهان
آقای مهندس عباس حاج رسولیها رییس شورای اسلامی شهر اصفهان
آقاي سيد مرتضي بختیاری استاندار محترم شهر تاريخي مذهبي اصفهان
آقای حاج سید حسین رضازاده مدیرعامل مجمع خیریه های درمانی استان اصفهان
اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان
اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان
اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان
اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان
اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان
اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان
اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان
اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان
اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان
قای حاج سید حسین رضازاده مدیرعامل مجمع خیریه های درمانی استان اصفهان
اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان
اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان
اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان
اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان
اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان
اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان
اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان
اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان
اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان
اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان 1388/4/15(سیزدهم رجب المرجب سال 1430) باغ موزه چهلستون اصفهان
اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان 1388/4/15(سیزدهم رجب المرجب سال 1430) باغ موزه چهلستون اصفهان
اعزام منتخبین اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان به مشهد مقدس
اعزام منتخبین اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان به مشهد مقدس
اعزام منتخبین اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان به مشهد مقدس
اعزام منتخبین اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان به مشهد مقدس
اعزام منتخبین اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان به مشهد مقدس
اعزام منتخبین اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان به مشهد مقدس
اعزام منتخبین اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان به مشهد مقدس
اعزام منتخبین اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان به مشهد مقدس
اعزام منتخبین اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان به مشهد مقدس
اعزام منتخبین اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان به مشهد مقدس
اعزام منتخبین اولین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین سلامت استان اصفهان به مشهد مقدس