بازدید آیت الله زاده معظم حجت الاسلام و المسلمین آقای ناصری از موسسه اهل البیت؛ 1390/02/21

بازدید آیت الله زاده معظم حجت الاسلام و المسلمین آقای ناصری از موسسه اهل البیت؛ 1390/02/21
بازدید آیت الله زاده معظم حجت الاسلام و المسلمین آقای ناصری از موسسه اهل البیت؛ 1390/02/21
بازدید آیت الله زاده معظم حجت الاسلام و المسلمین آقای ناصری از موسسه اهل البیت؛ 1390/02/21
بازدید آیت الله زاده معظم حجت الاسلام و المسلمین آقای ناصری از موسسه اهل البیت؛ 1390/02/21
بازدید آیت الله زاده معظم حجت الاسلام و المسلمین آقای ناصری از موسسه اهل البیت؛ 1390/02/21