بازدید جمعی از نخبگان جوان به همراه جناب آقای دکتر بانکی پورفرد از موسسه اهل البیت؛ 1385/10/03

دیدار جمعی از نخبگان جوان به همراه جناب آقای دکتر بانکی پورفرد با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/10/03
دیدار جمعی از نخبگان جوان به همراه جناب آقای دکتر بانکی پورفرد با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/10/03
دیدار جمعی از نخبگان جوان به همراه جناب آقای دکتر بانکی پورفرد با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/10/03
دیدار جمعی از نخبگان جوان به همراه جناب آقای دکتر بانکی پورفرد با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/10/03
دیدار جمعی از نخبگان جوان به همراه جناب آقای دکتر بانکی پورفرد با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/10/03
دیدار جمعی از نخبگان جوان به همراه جناب آقای دکتر بانکی پورفرد با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/10/03