بازدید جناب آقایان الشیخ حسن المنصوری، سید الحسنین الحلو و سید مهدی حسینی علوی از مؤسسه اهل البیت؛ 1390/03/11

بازدید جناب آقایان الشیخ حسن المنصوری، سید الحسنین الحلو و سید مهدی حسینی علوی از مؤسسه اهل البیت؛ 1390/03/11
دیدار الشیخ حسن المنصوری مدیر دارالقرآن حرم امام حسین، سید الحسنین الحلو قاری بین المللی کشور عراق و سید مهدی حسینی علوی حافظ کل قرآن با معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار الشیخ حسن المنصوری مدیر دارالقرآن حرم امام حسین، سید الحسنین الحلو قاری بین المللی کشور عراق و سید مهدی حسینی علوی حافظ کل قرآن با معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار الشیخ حسن المنصوری مدیر دارالقرآن حرم امام حسین، سید الحسنین الحلو قاری بین المللی کشور عراق و سید مهدی حسینی علوی حافظ کل قرآن با معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار الشیخ حسن المنصوری مدیر دارالقرآن حرم امام حسین، سید الحسنین الحلو قاری بین المللی کشور عراق و سید مهدی حسینی علوی حافظ کل قرآن با معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار الشیخ حسن المنصوری مدیر دارالقرآن حرم امام حسین، سید الحسنین الحلو قاری بین المللی کشور عراق و سید مهدی حسینی علوی حافظ کل قرآن با معاونین مؤسسه اهل البیت