بازدید جناب آقای محمد جمال طحان از موسسه اهل البیت؛ 1385/11/18

بازدید محمد جمال طحان؛ مدیر وقت مرکز اطلاع رسانی شهر حلب سوریه و محقق در زمینه اندیشه اسلامی از موسسه اهل البیت؛ 1385/11/18
بازدید محمد جمال طحان؛ مدیر وقت مرکز اطلاع رسانی شهر حلب سوریه و محقق در زمینه اندیشه اسلامی از موسسه اهل البیت؛ 1385/11/18
بازدید محمد جمال طحان؛ مدیر وقت مرکز اطلاع رسانی شهر حلب سوریه و محقق در زمینه اندیشه اسلامی از موسسه اهل البیت؛ 1385/11/18
بازدید محمد جمال طحان؛ مدیر وقت مرکز اطلاع رسانی شهر حلب سوریه و محقق در زمینه اندیشه اسلامی از موسسه اهل البیت؛ 1385/11/18
بازدید محمد جمال طحان؛ مدیر وقت مرکز اطلاع رسانی شهر حلب سوریه و محقق در زمینه اندیشه اسلامی از موسسه اهل البیت؛ 1385/11/18