بازدید حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید مجید بنی هاشمی از موسسه اهل البیت؛ 1392/06/13

بازدید حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید مجید بنی هاشمی از شخصیت های برجسته حوزه و دانشگاه از موسسه اهل البیت؛ 1392/06/13
بازدید حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید مجید بنی هاشمی از شخصیت های برجسته حوزه و دانشگاه از موسسه اهل البیت؛ 1392/06/13
آشنایی حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید مجید بنی هاشمی  از شخصیت های برجسته حوزه و دانشگاهبا فعالیت های موسسه؛ 1392/06/13
آشنایی حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید مجید بنی هاشمی از شخصیت های برجسته حوزه و دانشگاه با فعالیت های موسسه؛ 1392/06/13
آشنایی حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید مجید بنی هاشمی با فعالیت های موسسه؛ 1392/06/13
آشنایی حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید مجید بنی هاشمی از شخصیت های برجسته حوزه و دانشگاه با فعالیت های موسسه؛ 1392/06/13