بازدید دکتر سید محمد باقر کتابی از موسسه اهل البیت؛ 1385/04/13

بازدید دکتر سید محمد باقر کتابی استاد دانشگاه اصفهان از موسسه اهل البیت؛ 1385/04/13