بازدید مهندس رسول حامدیان از مؤسسه اهل البیت؛ 1390/08/01

بازدید مهندس رسول حامدیان؛ مشاور شهردار اصفهان از کتابخانه دیجیتال مؤسسه اهل البیت؛ 1390/08/01
بازدید مهندس رسول حامدیان؛ مشاور شهردار اصفهان از کتابخانه دیجیتال مؤسسه اهل البیت؛ 1390/08/01