بازدید موسسه آل البیت از مؤسسه اهل البیت؛ 1388/02/28