بازدید گروه صدیق از مؤسسه اهل البیت؛ 1388/03

بازدید گروه صدیق از سالن کتابخانه دیجیتالی اهل البیت «ع»
بازدید گروه صدیق از مرکز داده کوثر و شبکه داخلی مؤسسه اهل البیت علیهم السلام