جشن سیصدمین سال تاسیس دانشگاه اصفهان (مدرسه چهارباغ)؛ 1387/9/23

جشن سیصدمین سال تاسیس دانشگاه اصفهان (مدرسه چهارباغ)
جشن سیصدمین سال تاسیس دانشگاه اصفهان (مدرسه چهارباغ)
جشن سیصدمین سال تاسیس دانشگاه اصفهان (مدرسه چهارباغ)
جشن سیصدمین سال تاسیس دانشگاه اصفهان (مدرسه چهارباغ)
جشن سیصدمین سال تاسیس دانشگاه اصفهان (مدرسه چهارباغ)
جشن سیصدمین سال تاسیس دانشگاه اصفهان (مدرسه چهارباغ)
جشن سیصدمین سال تاسیس دانشگاه اصفهان (مدرسه چهارباغ)
جشن سیصدمین سال تاسیس دانشگاه اصفهان (مدرسه چهارباغ)
جشن سیصدمین سال تاسیس دانشگاه اصفهان (مدرسه چهارباغ)
جشن سیصدمین سال تاسیس دانشگاه اصفهان (مدرسه چهارباغ)
جشن سیصدمین سال تاسیس دانشگاه اصفهان (مدرسه چهارباغ)
جشن سیصدمین سال تاسیس دانشگاه اصفهان (مدرسه چهارباغ)
جشن سیصدمین سال تاسیس دانشگاه اصفهان (مدرسه چهارباغ)
جشن سیصدمین سال تاسیس دانشگاه اصفهان (مدرسه چهارباغ)
جشن سیصدمین سال تاسیس دانشگاه اصفهان (مدرسه چهارباغ)
جشن سیصدمین سال تاسیس دانشگاه اصفهان (مدرسه چهارباغ)
جشن سیصدمین سال تاسیس دانشگاه اصفهان (مدرسه چهارباغ)