جشن سی امین سالگرد تاسیس دانشگاه صنعتی اصفهان 1387/9/24

اجرای تواشیح در جشن سی امین سالگرد تاسیس دانشگاه صنعتی اصفهان 1388/9/24