جلسه کمیته منابع شبکه و آشنایی اعضای کمیته با فعالیت های موسسه اهل البیت؛ 1391/03/17

جلسه کمیته منابع شبکه با حضور سید فاضل زمانی؛ رئیس هیئت میدره شرکت مخابرات استان اصفهان در تالار علامه مجلسی موسسه اهل البیت
جلسه کمیته منابع شبکه با حضور سید فاضل زمانی؛ رئیس هیئت میدره شرکت مخابرات استان اصفهان در تالار علامه مجلسی موسسه اهل البیت
جلسه کمیته منابع شبکه با حضور سید فاضل زمانی؛ رئیس هیئت میدره شرکت مخابرات استان اصفهان در تالار علامه مجلسی موسسه اهل البیت
جلسه کمیته منابع شبکه با حضور سید فاضل زمانی؛ رئیس هیئت میدره شرکت مخابرات استان اصفهان در تالار علامه مجلسی موسسه اهل البیت
جلسه کمیته منابع شبکه با حضور سید فاضل زمانی؛ رئیس هیئت میدره شرکت مخابرات استان اصفهان در تالار علامه مجلسی موسسه اهل البیت
جلسه کمیته منابع شبکه با حضور سید فاضل زمانی؛ رئیس هیئت میدره شرکت مخابرات استان اصفهان در تالار علامه مجلسی موسسه اهل البیت
سید فاضل زمانی؛ رئیس هیئت میدره شرکت مخابرات استان اصفهان و هیئت همراه؛ ورودی موسسه اهل البیت
سید فاضل زمانی؛ رئیس هیئت میدره شرکت مخابرات استان اصفهان و هیئت همراه؛ ورودی موسسه اهل البیت
سید فاضل زمانی؛ رئیس هیئت میدره شرکت مخابرات استان اصفهان و هیئت همراه؛ کتابخانه دیجیتال موسسه اهل البیت
سید فاضل زمانی؛ رئیس هیئت میدره شرکت مخابرات استان اصفهان و هیئت همراه؛ کتابخانه دیجیتال موسسه اهل البیت
سید فاضل زمانی؛ رئیس هیئت میدره شرکت مخابرات استان اصفهان و هیئت همراه؛ کتابخانه دیجیتال موسسه اهل البیت
سید فاضل زمانی؛ رئیس هیئت میدره شرکت مخابرات استان اصفهان و هیئت همراه؛ کتابخانه دیجیتال موسسه اهل البیت
سید فاضل زمانی؛ رئیس هیئت میدره شرکت مخابرات استان اصفهان و هیئت همراه؛ دیتاسنتر موسسه اهل البیت
سید فاضل زمانی؛ رئیس هیئت میدره شرکت مخابرات استان اصفهان و هیئت همراه؛ دیتاسنتر موسسه اهل البیت
سید فاضل زمانی؛ رئیس هیئت میدره شرکت مخابرات استان اصفهان و هیئت همراه؛ دیتاسنتر موسسه اهل البیت
سید فاضل زمانی؛ رئیس هیئت میدره شرکت مخابرات استان اصفهان و هیئت همراه در موسسه اهل البیت
سید فاضل زمانی؛ رئیس هیئت میدره شرکت مخابرات استان اصفهان و هیئت همراه در موسسه اهل البیت
دیدار سید فاضل زمانی؛ رئیس هیئت میدره شرکت مخابرات استان اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت