دومین جشنواره واقفین و خیرین عرصه سلامت استان اصفهان؛ مجتمع نگین نقش جهان؛ 1391/6/9