دیدار آقای سعید حشمتی و هیات همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/02/15

دیدار آقای سعید حشمتی؛ مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان اصفهان و هیات همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/02/15
دیدار آقای سعید حشمتی؛ مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان اصفهان و هیات همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/02/15
دیدار آقای سعید حشمتی؛ مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان اصفهان و هیات همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/02/15
دیدار آقای سعید حشمتی؛ مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان اصفهان و هیات همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/02/15
دیدار آقای سعید حشمتی؛ مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان اصفهان و هیات همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/02/15
دیدار آقای سعید حشمتی؛ مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان اصفهان و هیات همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/02/15
دیدار آقای سعید حشمتی؛ مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان اصفهان و هیات همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/02/15
دیدار آقای سعید حشمتی؛ مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان اصفهان و هیات همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/02/15
دیدار آقای سعید حشمتی؛ مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان اصفهان و هیات همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/02/15
دیدار آقای سعید حشمتی؛ مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان اصفهان و هیات همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/02/15
دیدار آقای سعید حشمتی؛ مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان اصفهان و هیات همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/02/15
دیدار آقای سعید حشمتی؛ مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان اصفهان و هیات همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/02/15
دیدار آقای سعید حشمتی؛ مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان اصفهان و هیات همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/02/15
دیدار آقای سعید حشمتی؛ مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان اصفهان و هیات همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/02/15
دیدار آقای سعید حشمتی؛ مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان اصفهان و هیات همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/02/15