دیدار آقای منتظر با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1384/06/28

دیدار آقای منتظر؛ شاعر کعبه با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1384/06/28
دیدار آقای منتظر؛ شاعر کعبه با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1384/06/28
دیدار آقای منتظر؛ شاعر کعبه با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1384/06/28
دیدار آقای منتظر؛ شاعر کعبه با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1384/06/28
دیدار آقای منتظر؛ شاعر کعبه با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1384/06/28