دیدار آقای مهندس حسن عبودیت و هیات همراه با معاونین موسسه اهل البیت

دیدار آقای مهندس حسن عبودیت عضو هیات امنای انجمن مددکاری امام زمان(ع) و هیات همراه با معاونین موسسه اهل البیت
دیدار آقای مهندس حسن عبودیت عضو هیات امنای انجمن مددکاری امام زمان(ع) و هیات همراه با معاونین موسسه اهل البیت
دیدار آقای مهندس حسن عبودیت عضو هیات امنای انجمن مددکاری امام زمان(ع) و هیات همراه با معاونین موسسه اهل البیت
دیدار آقای مهندس حسن عبودیت عضو هیات امنای انجمن مددکاری امام زمان(ع) و هیات همراه با معاونین موسسه اهل البیت
دیدار آقای مهندس حسن عبودیت عضو هیات امنای انجمن مددکاری امام زمان(ع) و هیات همراه با معاونین موسسه اهل البیت
دیدار آقای مهندس حسن عبودیت عضو هیات امنای انجمن مددکاری امام زمان(ع) و هیات همراه با معاونین موسسه اهل البیت