دیدار آیت الله آقای حاج شیخ مهدی فقیه ایمانی با معاونین موسسه اهل البیت

دیدار آیت الله آقای حاج شیخ مهدی فقیه ایمانی با معاونین موسسه اهل البیت
دیدار آیت الله آقای حاج شیخ مهدی فقیه ایمانی با معاونین موسسه اهل البیت
دیدار آیت الله آقای حاج شیخ مهدی فقیه ایمانی با معاونین موسسه اهل البیت
دیدار آیت الله آقای حاج شیخ مهدی فقیه ایمانی با معاونین موسسه اهل البیت
دیدار آیت الله آقای حاج شیخ مهدی فقیه ایمانی با معاونین موسسه اهل البیت