دیدار آیت الله آقای شیخ احمد جنتی با میدرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1387/08/23

بازدید آیت الله شیخ احمد جنتی نماینده مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای محترم نگهبان  از موسسه اهل البیت؛ 1387/08/23
دیدار آیت الله آقای شیخ احمد جنتی نماینده مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای محترم نگهبان با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1387/08/23