دیدار آیت الله آقای قربانعلی دری نجف آبادی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1389/07/01

دیدار آیت الله آقای قربانعلی دری نجف آبادی عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت با مدیرعامل و معاونین؛ سالن اجتماعات مؤسسه؛ 1389/07/01
دیدار آیت الله آقای قربانعلی دری نجف آبادی عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت با مدیرعامل و معاونین؛ دیتاسنتر مؤسسه؛ 1389/07/01
دیدار آیت الله آقای قربانعلی دری نجف آبادی عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت با مدیرعامل و معاونین؛ تالار علامه امینی مؤسسه؛ 1389/07/01
دیدار آیت الله آقای قربانعلی دری نجف آبادی عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت با مدیرعامل و معاونین؛ تالار علامه امینی مؤسسه؛ 1389/07/01
دیدار آیت الله آقای قربانعلی دری نجف آبادی عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت با مدیرعامل و معاونین؛ تالار علامه امینی مؤسسه؛ 1389/07/01