دیدار آیت الله آقای میرزا ابوالقاسم خزعلی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1387/10/24

دیدار آیت الله میرزا ابوالقاسم خزعلی عضو مجلس خبرگان رهبری و دبیرکل بنیاد بین المللی غدیر با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1387/10/24
دیدار آیت الله میرزا ابوالقاسم خزعلی عضو مجلس خبرگان رهبری و دبیرکل بنیاد بین المللی غدیر با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1387/10/24
دیدار آیت الله میرزا ابوالقاسم خزعلی عضو مجلس خبرگان رهبری و دبیرکل بنیاد بین المللی غدیر با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1387/10/24