دیدار آیت الله آقای نجم الدین طبسی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1388/12/06

بازدید آیت الله نجم الدین طبسی نویسنده، مبلغ، محقق و پژوهشگر برجسته حوزه و دانشگاه از مؤسسه اهل البیت علیهم السلام 1388/12/6
بازدید آیت الله نجم الدین طبسی نویسنده، مبلغ، محقق و پژوهشگر برجسته حوزه و دانشگاه از مؤسسه اهل البیت علیهم السلام 1388/12/6
بازدید آیت الله نجم الدین طبسی نویسنده، مبلغ، محقق و پژوهشگر برجسته حوزه و دانشگاه از مؤسسه اهل البیت علیهم السلام 1388/12/6
بازدید آیت الله نجم الدین طبسی نویسنده، مبلغ، محقق و پژوهشگر برجسته حوزه و دانشگاه از مؤسسه اهل البیت علیهم السلام 1388/12/6
بازدید آیت الله نجم الدین طبسی نویسنده، مبلغ، محقق و پژوهشگر برجسته حوزه و دانشگاه از مؤسسه اهل البیت علیهم السلام 1388/12/6