دیدار آیت الله العظمی آقای حاج شیخ محمدتقی مجلسی اصفهانی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1385/08/10

دیدار آیت الله العظمی آقای حاج شیخ محمدتقی مجلسی اصفهانی از مراجع عظام تقلید با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1385/08/10
دیدار آیت الله العظمی آقای حاج شیخ محمدتقی مجلسی اصفهانی از مراجع عظام تقلید با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1385/08/10
دیدار آیت الله العظمی آقای حاج شیخ محمدتقی مجلسی اصفهانی از مراجع عظام تقلید با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1385/08/10
دیدار آیت الله العظمی آقای حاج شیخ محمدتقی مجلسی اصفهانی از مراجع عظام تقلید با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1385/08/10
دیدار آیت الله العظمی آقای حاج شیخ محمدتقی مجلسی اصفهانی از مراجع عظام تقلید با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1385/08/10
دیدار آیت الله العظمی آقای حاج شیخ محمدتقی مجلسی اصفهانی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1385/08/10
دیدار آیت الله العظمی آقای حاج شیخ محمدتقی مجلسی اصفهانی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1385/08/10
دیدار آیت الله العظمی آقای حاج شیخ محمدتقی مجلسی اصفهانی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1385/08/10
دیدار آیت الله العظمی آقای حاج شیخ محمدتقی مجلسی اصفهانی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1385/08/10
دیدار آیت الله العظمی آقای حاج شیخ محمدتقی مجلسی اصفهانی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1385/08/10