دیدار آیت الله زاده معظم جناب آقای دکتر سید محمد تقی طیب با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1388/04/09

دیدار آیت الله زاده معظم جناب آقای دکتر سید محمد تقی طیب استاد فرهیخته با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1388/04/09
دیدار آیت الله زاده معظم جناب آقای دکتر سید محمد تقی طیب استاد فرهیخته با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1388/04/09