دیدار اعضای مؤسسه فرهنگی هنری مشرق زمین از آرژانتین با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1390/10/30

بازدید اعضای مؤسسه فرهنگی هنری مشرق زمین از آرژانتین از مؤسسه اهل البیت؛ 1390/10/30
بازدید اعضای مؤسسه فرهنگی هنری مشرق زمین از آرژانتین از مؤسسه اهل البیت؛ 1390/10/30
بازدید اعضای مؤسسه فرهنگی هنری مشرق زمین از آرژانتین از مؤسسه اهل البیت؛ 1390/10/30
بازدید اعضای مؤسسه فرهنگی هنری مشرق زمین از آرژانتین از مؤسسه اهل البیت؛ 1390/10/30
بازدید اعضای مؤسسه فرهنگی هنری مشرق زمین از آرژانتین از مؤسسه اهل البیت؛ 1390/10/30
بازدید اعضای مؤسسه فرهنگی هنری مشرق زمین از آرژانتین از مؤسسه اهل البیت؛ 1390/10/30
بازدید اعضای مؤسسه فرهنگی هنری مشرق زمین از آرژانتین از مؤسسه اهل البیت؛ 1390/10/30
بازدید اعضای مؤسسه فرهنگی هنری مشرق زمین از آرژانتین از مؤسسه اهل البیت؛ 1390/10/30
بازدید اعضای مؤسسه فرهنگی هنری مشرق زمین از آرژانتین از مؤسسه اهل البیت؛ 1390/10/30
بازدید اعضای مؤسسه فرهنگی هنری مشرق زمین از آرژانتین از مؤسسه اهل البیت؛ 1390/10/30
بازدید اعضای مؤسسه فرهنگی هنری مشرق زمین از آرژانتین از مؤسسه اهل البیت؛ 1390/10/30
بازدید اعضای مؤسسه فرهنگی هنری مشرق زمین از آرژانتین از مؤسسه اهل البیت؛ 1390/10/30
بازدید اعضای مؤسسه فرهنگی هنری مشرق زمین از آرژانتین از مؤسسه اهل البیت؛ 1390/10/30
دیدار اعضای مؤسسه فرهنگی هنری مشرق زمین از آرژانتین با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1390/10/30