دیدار اعضای مجمع خیریه های درمانی استان اصفهان با حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ حسین مظاهری؛ 1387/10/30

دیدار اعضای مجمع خیریه های درمانی اصفهان با حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ حسین مظاهری؛ 1387/10/30
دیدار اعضای مجمع خیریه های درمانی اصفهان با حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ حسین مظاهری؛ 1387/10/30
دیدار اعضای مجمع خیریه های درمانی اصفهان با حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ حسین مظاهری؛ 1387/10/30
دیدار اعضای مجمع خیریه های درمانی اصفهان با حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ حسین مظاهری؛ 1387/10/30