دیدار اعضای موسسه احسن الحدیث با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1391/10/16

دیدار اعضای موسسه احسن الحدیث با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1391/10/16