دیدار اعضای کتابخانه ملی تهران و اصفهان با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 23-1390/04/22

دیدار اعضای کتابخانه ملی تهران و اصفهان از موسسه اهل البیت ءعلیهم السلام»
دیدار اعضای کتابخانه ملی تهران و اصفهان از موسسه اهل البیت ءعلیهم السلام»
دیدار اعضای کتابخانه ملی تهران و اصفهان از موسسه اهل البیت ءعلیهم السلام»
دیدار اعضای کتابخانه ملی تهران و اصفهان از موسسه اهل البیت ءعلیهم السلام»
دیدار اعضای کتابخانه ملی تهران و اصفهان از موسسه اهل البیت ءعلیهم السلام»
دیدار اعضای کتابخانه ملی تهران و اصفهان از موسسه اهل البیت ءعلیهم السلام»
دیدار اعضای کتابخانه ملی تهران و اصفهان از موسسه اهل البیت ءعلیهم السلام»
دیدار اعضای کتابخانه ملی تهران و اصفهان از موسسه اهل البیت ءعلیهم السلام»