دیدار جناب آقای بهمن دری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/10

دیدار جناب آقای بهمن دری؛ معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/10
دیدار جناب آقای بهمن دری؛ معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/10
دیدار جناب آقای بهمن دری؛ معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/10
دیدار جناب آقای بهمن دری؛ معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/10
دیدار جناب آقای بهمن دری؛ معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/10
دیدار جناب آقای بهمن دری؛ معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/10
دیدار جناب آقای بهمن دری؛ معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/10
دیدار جناب آقای بهمن دری؛ معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/10
دیدار جناب آقای بهمن دری؛ معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/10