دیدار جناب آقای تقی پور با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1388/09/11

دیدار جناب آقای مهندس رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1388/09/11
دیدار جناب آقای مهندس رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1388/09/11
دیدار جناب آقای مهندس رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1388/09/11