دیدار جناب آقای حاج سید عبدالمهدی موسوی آل طعمه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت

دیدار جناب آقای حاج سید عبدالمهدی موسوی آل طعمه مؤسس، رئیس هیئت مدیره و رئیس وقت بیمارستان سوم شعبان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای حاج سید عبدالمهدی موسوی آل طعمه مؤسس، رئیس هیئت مدیره و رئیس وقت بیمارستان سوم شعبان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای حاج سید عبدالمهدی موسوی آل طعمه مؤسس، رئیس هیئت مدیره و رئیس وقت بیمارستان سوم شعبان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای حاج سید عبدالمهدی موسوی آل طعمه مؤسس، رئیس هیئت مدیره و رئیس وقت بیمارستان سوم شعبان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای حاج سید عبدالمهدی موسوی آل طعمه مؤسس، رئیس هیئت مدیره و رئیس وقت بیمارستان سوم شعبان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای حاج سید عبدالمهدی موسوی آل طعمه مؤسس، رئیس هیئت مدیره و رئیس وقت بیمارستان سوم شعبان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای حاج سید عبدالمهدی موسوی آل طعمه مؤسس، رئیس هیئت مدیره و رئیس وقت بیمارستان سوم شعبان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای حاج سید عبدالمهدی موسوی آل طعمه مؤسس، رئیس هیئت مدیره و رئیس وقت بیمارستان سوم شعبان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای حاج سید عبدالمهدی موسوی آل طعمه مؤسس، رئیس هیئت مدیره و رئیس وقت بیمارستان سوم شعبان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای حاج سید عبدالمهدی موسوی آل طعمه مؤسس، رئیس هیئت مدیره و رئیس وقت بیمارستان سوم شعبان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای حاج سید عبدالمهدی موسوی آل طعمه مؤسس، رئیس هیئت مدیره و رئیس وقت بیمارستان سوم شعبان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای حاج سید عبدالمهدی موسوی آل طعمه مؤسس، رئیس هیئت مدیره و رئیس وقت بیمارستان سوم شعبان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت