دیدار جناب آقای دکتر اسحاق صلاحی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1390/09/20

دیدار جناب آقای دکتر اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای دکتر اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای دکتر اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای دکتر اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای دکتر اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای دکتر اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای دکتر اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای دکتر اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای دکتر اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای دکتر اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای دکتر اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای دکتر اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای دکتر اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای دکتر اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای دکتر اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای دکتر اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای دکتر اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای دکتر اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت