دیدار جناب آقای دکتر حسن نجفی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1390/05/30

دیدار جناب آقای دکتر حسن نجفی معاون آی تی صدا و سیما با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1390/05/30
دیدار جناب آقای دکتر حسن نجفی معاون آی تی صدا و سیما با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1390/05/30
دیدار جناب آقای دکتر حسن نجفی معاون آی تی صدا و سیما با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1390/05/30