دیدار جناب آقای دکتر حمید غفاری با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت

دیدار جناب آقای دکتر حمید غفاری مسئول ایران گیت با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای دکتر حمید غفاری مسئول ایران گیت با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای دکتر حمید غفاری مسئول ایران گیت با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت