دیدار جناب آقای دکتر سیدحسین بدری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت

دیدار جناب آقای دکتر سیدحسین بدری از شخصیت های برجسته جامعه پزشکان و فعالان در عرصه تبلیغ دینی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ دیتاسنتر موسسه
دیدار جناب آقای دکتر سیدحسین بدری از شخصیت های برجسته جامعه پزشکان و فعالان در عرصه تبلیغ دینی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ کتابخانه دیجیتال موسسه
دیدار جناب آقای دکتر سیدحسین بدری از شخصیت های برجسته جامعه پزشکان و فعالان در عرصه تبلیغ دینی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ کتابخانه دیجیتال موسسه
دیدار جناب آقای دکتر سیدحسین بدری از شخصیت های برجسته جامعه پزشکان و فعالان در عرصه تبلیغ دینی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ کتابخانه دیجیتال موسسه