دیدار جناب آقای دکتر سید محمد حسینی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1391/03/04

دیدار جناب آقای دکتر سید محمد حسینی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
جناب آقای دکتر سید محمد حسینی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ ورودی موسسه اهل البیت
جناب آقای دکتر سید محمد حسینی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ ورودی موسسه اهل البیت
جناب آقای دکتر سید محمد حسینی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت همراه؛ کتابخانه دیجیتال موسسه اهل البیت
جناب آقای دکتر سید محمد حسینی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت همراه؛ کتابخانه دیجیتال موسسه اهل البیت
جناب آقای دکتر سید محمد حسینی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت همراه؛ کتابخانه دیجیتال موسسه اهل البیت
دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت همراه؛ همایش نام آوران حوزه علمیه در موسسه اهل البیت
حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت همراه؛ همایش نام آوران حوزه علمیه در موسسه اهل البیت
حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت همراه؛ همایش نام آوران حوزه علمیه در موسسه اهل البیت
حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت همراه؛ همایش نام آوران حوزه علمیه در موسسه اهل البیت
اهدای لوح تقدیر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ همایش نام آوران حوزه علمیه در موسسه اهل البیت