دیدار جناب آقای دکتر سید محمد رضا امامی و حاجیه خانم زینت‌السادات بهشتی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1387/09/07

دیدار جناب آقای دکتر سید محمد رضا امامی و حاجیه خانم زینت‌السادات بهشتی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1387/09/07
دیدار جناب آقای دکتر سید محمد رضا امامی و حاجیه خانم زینت‌السادات بهشتی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1387/09/07
دیدار جناب آقای دکتر سید محمد رضا امامی و حاجیه خانم زینت‌السادات بهشتی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1387/09/07
دیدار جناب آقای دکتر سید محمد رضا امامی و حاجیه خانم زینت‌السادات بهشتی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1387/09/07
دیدار جناب آقای دکتر سید محمد رضا امامی و حاجیه خانم زینت‌السادات بهشتی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1387/09/07
دیدار جناب آقای دکتر سید محمد رضا امامی و حاجیه خانم زینت‌السادات بهشتی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1387/09/07
دیدار جناب آقای دکتر سید محمد رضا امامی و حاجیه خانم زینت‌السادات بهشتی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1387/09/07
دیدار جناب آقای دکتر سید محمد رضا امامی و حاجیه خانم زینت‌السادات بهشتی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1387/09/07