دیدار جناب آقای دکتر علی عسگری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/13

دیدار جناب آقای دکتر علی عسگری معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/13
دیدار جناب آقای دکتر علی عسگری معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/13
دیدار جناب آقای دکتر علی عسگری معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/13
دیدار جناب آقای دکتر علی عسگری معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/13
دیدار جناب آقای دکتر علی عسگری معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/13
دیدار جناب آقای دکتر علی عسگری معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/13
دیدار جناب آقای دکتر علی عسگری معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/13
دیدار جناب آقای دکتر علی عسگری معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/13
دیدار جناب آقای دکتر علی عسگری معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/13