دیدار جناب آقای دکتر علی لاریجانی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1387/11/22

دیدار جناب آقای دکتر علی لاریجانی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1387/11/22
دیدار جناب آقای دکتر علی لاریجانی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1387/11/22
دیدار جناب آقای دکتر علی لاریجانی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1387/11/22