دیدار جناب آقای دکتر غلامرضا قربانی و هیئت رئیسه دانشگاه صنعتی اصفهان با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1388/02/06

دیدار جناب آقای دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه دانشگاه صنعتی با آقای سید حسین رضازاده
بازدید جناب آقای دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه دانشگاه صنعتی از سالن کتابخانه دیجیتالی اهل البیت«ع»
بازدید جناب آقای دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه دانشگاه صنعتی از سالن کتابخانه دیجیتالی اهل البیت«ع»
بازدید جناب آقای دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه دانشگاه صنعتی از سالن کتابخانه دیجیتالی اهل البیت«ع»
بازدید جناب آقای دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه دانشگاه صنعتی از سالن کتابخانه دیجیتالی اهل البیت«ع»
بازدید جناب آقای دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه دانشگاه صنعتی از سالن کتابخانه دیجیتالی اهل البیت«ع»
بازدید جناب آقای دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه دانشگاه صنعتی از مرکز داده کوثر و شبکه داخلی مؤسسه اهل البیت علیهم السلام
بازدید جناب آقای دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه دانشگاه صنعتی از مرکز داده کوثر و شبکه داخلی مؤسسه اهل البیت علیهم السلام
بازدید جناب آقای دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه دانشگاه صنعتی از مرکز داده کوثر و شبکه داخلی مؤسسه اهل البیت علیهم السلام
بازدید جناب آقای دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه دانشگاه صنعتی از مرکز داده کوثر و شبکه داخلی مؤسسه اهل البیت علیهم السلام
بازدید جناب آقای دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه دانشگاه صنعتی از مرکز داده کوثر و شبکه داخلی مؤسسه اهل البیت علیهم السلام
جلسه جناب آقای دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه   با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
جلسه جناب آقای دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
جلسه جناب آقای دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه با  با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
جلسه جناب آقای دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه با  با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
جلسه جناب آقای دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه با  با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
آقآی امیرشاهی معاونت فناوری اطلاعات موسسه
جناب آقای دکتر غلامرضا قربانی
 جناب آقای دکتر غلامرضا قربانی و آقای سید حسین رضازاده