دیدار جناب آقای دکتر فاضلی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1391/01/21

دیدار جناب آقای دکتر فاضلی عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه  به همراه همسر تازه مسلمان شده ایشان با مدیرعامل مؤسسه اهل البیت؛ 1391/01/21
دیدار جناب آقای دکتر فاضلی عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه  به همراه همسر تازه مسلمان شده ایشان با مدیرعامل مؤسسه اهل البیت؛ 1391/01/21
دیدار جناب آقای دکتر فاضلی عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه  به همراه همسر تازه مسلمان شده ایشان با مدیرعامل مؤسسه اهل البیت؛ 1391/01/21