دیدار جناب آقای دکتر محمد اسدی گرمارودی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1383/09/03

دیدار دکتر محمد اسدی گرمارودی با مدیرعامل و معاونین و بازدید از موسسه اهل البیت
دیدار دکتر محمد اسدی گرمارودی با مدیرعامل و معاونین و بازدید از سالن دیجیتالی کتابخانه اهل البیت
دیدار دکتر محمد اسدی گرمارودی با مدیرعامل و معاونین و بازدید از سالن دیجیتالی کتابخانه اهل البیت
جلسه دکتر محمد اسدی گرمارودی با آقای سید حسین رضازاده و آقای نیلفروشان
دیدار دکتر محمد اسدی گرمارودی با مدیرعامل و معاونین و بازدید از سالن دیجیتالی کتابخانه اهل البیت
دیدار دکتر محمد اسدی گرمارودی با مدیرعامل و معاونین و بازدید از ورودی سالن اجتماعات موسسه اهل البیت
دیدار دکتر محمد اسدی گرمارودی با مدیرعامل و معاونین و بازدید از ورودی سالن اجتماعات موسسه اهل البیت
دیدار دکتر محمد اسدی گرمارودی با مدیرعامل و معاونین و بازدید از تالار علامه مجلسی اهل البیت
دیدار دکتر محمد اسدی گرمارودی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت