دیدار جناب آقای دکتر محمد حسین صفار هرندی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1388/01/19

جناب آقای دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
 جناب آقای دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
 جناب آقای دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
 جناب آقای دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
 جناب آقای دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
 جناب آقایدکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
 جناب آقای دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
 جناب آقایدکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
 جناب آقای دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
 جناب آقای دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
 جناب آقای دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
 جناب آقای دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
 جناب آقای دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
 جناب آقای دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
 جناب آقای دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
 جناب آقای دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
 جناب آقای دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
 جناب آقای دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
 جناب آقای دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی