دیدار جناب آقای دکتر محمد سلیمانی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1386/11/27

دیدار جناب آقای دکتر محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت