دیدار جناب آقای دکتر مهدی میلانی زاده با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1389/08/15

بازدید دکتر مهدی میلانی زاده مدیر اجرایی شبکه ملی فرهنگ مرکز توسعه فناوری و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه خانم نبوی از موسسه اهل البیت؛ 1389/08/15
بازدید دکتر مهدی میلانی زاده مدیر اجرایی شبکه ملی فرهنگ مرکز توسعه فناوری و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه خانم نبوی از موسسه اهل البیت؛ 1389/08/15
بازدید دکتر مهدی میلانی زاده مدیر اجرایی شبکه ملی فرهنگ مرکز توسعه فناوری و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه خانم نبوی از موسسه اهل البیت؛ 1389/08/15
بازدید دکتر مهدی میلانی زاده مدیر اجرایی شبکه ملی فرهنگ مرکز توسعه فناوری و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه خانم نبوی از موسسه اهل البیت؛ 1389/08/15