دیدار جناب آقای دکتر مهدی چمران با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت

دیدار جناب آقای دکتر مهدی چمران؛ رئیس شورای اسلامی شهر تهران با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای دکتر مهدی چمران؛ رئیس شورای اسلامی شهر تهران با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای دکتر مهدی چمران؛ رئیس شورای اسلامی شهر تهران با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای دکتر مهدی چمران؛ رئیس شورای اسلامی شهر تهران با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای دکتر مهدی چمران؛ رئیس شورای اسلامی شهر تهران با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای دکتر مهدی چمران؛ رئیس شورای اسلامی شهر تهران با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای دکتر مهدی چمران؛ رئیس شورای اسلامی شهر تهران با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای دکتر مهدی چمران؛ رئیس شورای اسلامی شهر تهران با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای دکتر مهدی چمران؛ رئیس شورای اسلامی شهر تهران با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار جناب آقای دکتر مهدی چمران؛ رئیس شورای اسلامی شهر تهران با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت